Uhtuon istorijan tuttuja ta tuntomattomie šivuja

» ARHIIVA 

ULJANA TIKKANEN

 

Karjalan kanšallisešša arhiivašša perintehellisešti pietäh avonaisie luventoja, kumpasih voipi tulla joka halukaš. Tällä kertua luvento oli järješšetty 20. talvikuuta. Šen pitäjä, Kanšallisen arhiivan tietopalvelun piälikkö Jelena Usačova kerto Uhtuon kylän istorijašta.
Jelena Vitaljevna on Kalevalašta kotosin ta luvennon teemakši hiän oli valinnun Uhtuon istorijan 1920-luvulla. Šilloin Uhtuolla oli monta proplemua. Uhtuon šeuvulla1920-luvun alušša eli 13 tuhatta ihmistä, a vuotena 1926 šielä jäi vain yhekšäntuhatta. Monet ihmiset mäntih šilloin Šuomeh, oltih nälkävuuvvet.
Šiih aikah Uhtuoh tuli äijän punašuomelaisie. Edvard Gylling oli halličukšen johtajana ta hiän maltto, jotta pitäy kehittyä piirie. Punašuomelaiset tultih Karjalah Šuomen kanšalaisšovan jälkeh, hyö ruattih Uhtuša ta šilloin oli äijän mitä rakennettu ta luajittu, kerto Jelena Usačova.
Ennein 1920 vuotta Uhtuša ei ollun tietä Kemih šuaten eikä ollun šähkyö, piti rakentua hallintorakennukšie. Nämä kymykšet oli ratkaistu. Karjalan halličukšešša varattih, jotta Uhtuša alkau vielä yksi kapina ta kiinitettih tähä aloveheh erikoista huomijuo.
Ruokakymykšien ratkaisomista varoin oli peruššettu Pohjan pojat-järještö. Hyö tuotih Uhtuoh enšimmäini traktori ta ruvettih kašvattamah villua, potakkua, nakrista, hoitamah karjua, heposie ta lehmie. Heilä onnistu šuaha hyvät šavot yhiltä mailta.
Vielä yhtenä šuurena proplemana oli tien puuteh Kemistä Uhtuoh šitä piti rakentua. Kemih oli voinun piäššä vain jokija myöten, a kevyällä ta šykyl, konša alko rospuutta, kulkomini oli mahotointa.
Tie piti rakentua ruttoh, šentäh ruatoloih tuotih Solovetskin leirien vankija. Vuotena 1929 uutta tietä myöten jo ajo enšimmäini auto, jatko kertomušta Jelena Vitaljevna.
Šuurta huomijuo kiinittäy niise ruoččilaisen inšenerin Edvard Mobergin elä. Hiän johti  šuurie rakentamisprojektija Uhtuša, esimerkiksi:  vesivoimala Uhut-jovella ta Kki- ta Yli-Kuitin välini kanava, mi yhisti Uhtuon ta Vuokkiniemen.
Mobergista on eri  tietoja. Kyllä hiän äijän mitä rakenti Uhtuoh, ka Uhtuon jälkeh hiän ruato Petroskoissa ta Aunukšešša. Hiän aina ky šuurempua palkkua ta vuote na 1933 kuiteski myöšty jälelläh Ruoččih, missä rupesi keryä mäh tietoja Karjalašta Šuomen ta Ruočin poliitikkoja varoin.
Kalevalan kkukšešša šeisojalla rakennukšella on Mobergin talon nimi. Ka asiepaperiloista löyvetyt tiijot kerrotah šiitä, jotta šen talon ra kentamista johti Tomas Valler. Tämän inšenerin kohtalo oli šurullini. Karkotukšien aikana hänen naini tapettih, a iče Tomas Valler oli vankittu, vain ammuttujen luvetteloista hänen nimie ei ole vielä löyvetty. Jelena Usačova šaneli šen ajan merkittävistä henkiistä ta tapahukšista. Uhtuša elämä oli kuumimmillah, oli järješšetty teatteri, piettih kilpailuja nuapurikylien kešen.
Luvento kiinitti kuuntelijien šuurta huomijuo. Monet keräytynyistä ollah kotosin Uhtuta ili Kalevalašta. Tämmösie is torijallisie teemoja nyt vähän tutkitah. Kuin äijyä myö vielä emmä tiijä Karjalan istorijašta.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U
hutjoven vesivoimalan ruatajat. KUVAT: K ARJALAN K ANŠALLINI ARHIIVA 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kal
evalan keškukšešša šeisojalla rakennukšella on Mobergin talon nimi.